Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ :    Športový klub Iglovia, Spišská Nová Ves v spolupráci s STÚ

Miesto :             Námestie v Spišskej Novej Vsi

Dátum :             10.09.2022

                          traťoví komisári :     Zuzana Daňová, nominovaní traťoví komisári      

Súťažný výbor: riaditeľ pretekov :          Elena Stanková

                         technický delegát STÚ:   Milan Slovák 

                         hlavný rozhodca:             Zuzana Szabóová

Občerstvenie: na bežeckej trati a po skončení pretekov bude mať každý účastník občerstvovací balíček

Prihlášky:https://triathlon.services.maind.sk/ords/f?p=101:LOGIN_DESKTOP:9436892116060:::::

                   Prihlásiť sa je možné do 08.09.2022 cez prihlasovací servis STÚ, nie je možné prihlásiť sa

                  na mieste okrem kat. Open

Termín odhlášok : odhlášky do 9.9.2022, telefonicky, mailom alebo cez servis STÚ

Ceny: v kat.tria. nádejí - prví traja  obdržia pohár a drobné vecné ceny

       v kat. ml. a st. žiakov a žiačok - prví traja  obdržia pohár a drobné vecné ceny

           kat. dorastencov, dorasteniek, juniorov, junioriek  - prví traja obdržia pohár a vecné ceny ( šprint )

          M SR kat. mužov, žien - prví traja medaily z M SR                             

          kat. Open ( muži aj ženy ) - prví traja obdržia pohár a vecné ceny                                             
       v kat Veteránov, Veteránokprví traja pohár a drobné vecné ceny ( šprint ), medaily z M SR

V absolútnom poradí mužov a žien v krátkom duatlone bude prerozdelených 600,-€ finančných odmien ( muži: 100,-€, 80,-€, 60,-€, 50,-€, 40,-€, 30,-€; ženy: 100,-€, 80,-€, 60,-€ ), v absolútnom poradí mužov a žien v šprint duatlone bude prerozdelených 300,-€ finančných odmien ( muži: 60,-€, 50,-€, 40,-€, 30,-€; ženy: 50,-€, 40,-€, 30,-€ )                                             

 

Preteká sa podľa platných pravidiel a predpisov STÚ https://triathlon.sk/userfiles/files/2022_PRAVIDLA%CC%81%20STU%CC%81_ff(3).pdf, každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť, zodpovedá za technický stav bicykla a povinné cyklovybavenie,je oboznámený s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Účasťou na podujatí každý účastník dáva automaticky súhlas so zverejnením obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov.

Preteká sa za obmedzenia cestnej premávky, preto je potrebné rešpektovať pravidlá cestnej premávky.

Organizátori si vyhradzujú právo upraviť propozície podľa aktuálnej situácie a potreby a taktiež podľa pripomienok technického delegáta alebo hlavného rozhodcu delegovaného STÚ a podľa aktuálnej pandemickej situácie.